فروش زمین 8500 متری - عباس آباد -محمد حسین آباد

يكشنبه, 20 فروردين 1391 14:21 Ali
چاپ

زمین 8000 متری - عباس آباد -محمد حسین آباد  

فروش زمین  8500 متری واقع در عباس آباد -محمد حسین آباد

با سند شش دانگ - موقیعت برای شهرک یا مجتمع

قیمت متری 50 هزار تومان  تماس 1924753290

9113924353 

 زمین 8000 متری - عباس آباد -محمد حسین آباد

 

 

آخرين ويرايش : يكشنبه, 20 فروردين 1391 15:07